Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) została przygotowana przez spółkę DLP Duch, Lisicki & Partners spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DLP Duch, Lisicki & Partners spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („DLP”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B lok. piętro 26, 00-843 Warszawa. Dane osobowe zbierane przez DLP przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. DLP zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych przepisach.

2. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności DLP zbiera i przetwarza dane osobowe:

2.1 w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług DLP, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez DLP lub w których DLP uczestniczy oraz o działalności DLP, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego związanego stroną internetową dlpartners.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.2 w celu wykonywania umów zawieranych przez DLP z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z DLP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.3 w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z DLP (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.4 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DLP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Państwa Prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności DLP lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji. Zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby DLP przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo skorzystać z wymienionych wyżej uprawnień poprzez kontakt pod adresem e-mail: privacy@dlpartners.pl

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DLP jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z DLP i do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w szczególności dostawcom usług świadczonych na rzecz DLP (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu DLP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowym, audytorom, prawnikom, organom administracji publicznej i sądom.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie DLP. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich DLP zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

DLP, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami DLP.

6. Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez DLP danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku zmiany przepisów prawa.

Zostaną Państwo powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.